IMWAC-EN
International Movement
We Are Church / European Network

FORUM
 

 
INTERNATIONALE BEWEGING WE ARE CHURCH (IMWAC)
EUROPEES NETWERK KIRCHE IM AUFBRUCH (EN)
VOORBEREIDINGSGROEP IN ROME (IMWAC-EN)

FORUM VAN EUROPESE CHRISTENEN - FEC

30 juni 1999
Circulaire Nr. 2

Beste vriendinnen en vrienden,

Nadat drie maanden geleden het voorbereidingsproces voor ons „FORUM VAN EUROPESE CHRISTENEN - FEC“ in Rome gestart is en na internationale consultaties, begint nu de tweede fase van het project.
Op 19/20 juni kwam in Innsbruck het internationale voorbereidingsteam bijeen met mensen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Nederland, Oostenrijk en Zuid-Tirol,. Beslissingen zijn genomen over plaats en tijd van samenkomst van het FEC. Op grond van de ingezonden voorstellen is nu een programma afgesproken.

Doel van het Forum van Europese Christenen - FEC

1. Kritisch de Europese Bisschoppensynode begeleiden die van 1 tot 23 oktober 1999 in het Vaticaan plaatsvindt.
2. Drie dagen (van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 oktober 1999) in Rome bijeenkomen om uitdrukking te geven aan onze gevoelens van vreugde en hoop, van verdriet en angst met het oog op de situatie die wij momenteel in onze kerk in Europa beleven. 
3. Een analyse van deze situatie maken, met behulp van de sociale wetenschappen, om als bijdrage van leden van het Volk van God te overhandigen aan de geloofsgemeenschap in Europa, aan het in Rome in Synode verzamelde episcopaat, aan de democratische Europese instanties en aan de media.

Thema‘s

De consultatie van de eerste fase heeft het mogelijk gemaakt drie grote thematische clusters overeen te komen die onze werkzaamheden zullen bepalen.
1. De kerkstructuur, opgebouwd vanuit de gemeenschap
Zoals de synodes van de jonge kerken en met name die voor Azië en Oceanië hebben benadrukt, is de ontwikkeling van de door het Tweede Vaticaanse Concilie genoemde princiepen van collegialiteit en subsidiariteit een urgente prioriteit. Een synodaal model van de kerk – meer overeenkomstig het evangelie en de primitieve kerk en ook meer in overeenstemming met onze christelijke zusterkerken – zal leiden tot nieuwe vormen van particiatie van de gelovigen aan de besluitvorming (consensus fidelium) en ook tot nieuwe vormen van leiderschap. Zo zal de kerk een gemeenschap van gemeenschappen worden.
2. De positie van de vrouw in de kerk en in de maatschappij van Europa
Het ontwerp van de Oostenrijkse ‘kudde-brieven’ over dit onderwerp zal als grondslag voor dit thematische onderwerp dienst doen. Een tekst tot aanzet daartoe zal op internet te vinden zijn. Deze website zal binnekort opgezet worden. Zodra vertalingen in andere talen voorhanden zijn, kunnen zij daar worden opgeroepen.
3. Conflicten en verzoening in Europa, migraties en interreligieuze dialoog
Het princiep van subsidiariteit en van collegialiteit mag niet alleen tot de binnenkerkelijke structuren beperkt blijven maar moet ook op de betrekkingen tussen de christelijke kerken onderling en op de samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen die in Europa aanwezig zijn, bepalen ten einde een Europa met een menselijk gezicht op te bouwen. Wij beroepen ons hierbij op de documenten die op de Europese Oecumenische Kerkendagen in Graz (1997) opgesteld zijn en op het project van Konrad Raiser voor een wereldbreed christelijke voorbereiding van een Universeel Oecumenisch Concilie. Wij nodigen vertegenwoordigers van andere religies voor dit proces uit.

Werkwijze van voorbereiding 

Vanaf ongeveer 1 augustus wordt op internet (http://www.we-are-church.org/forum) en per post aan wie dit wensen, een ontwerp voor een VERKLARING openbaar gemaakt die onze bijdrage zal zijn voor de beraadslagingen op de Synode van het Europese episcopaat in Rome. Alle commentaren en voorstellen daarop zijn tot 15 augustus hartelijk welkom. Op grond van deze bijdragen zal een tweede versie van deze VERKLARING geformuleerd worden die opnieuw op internet openbaar wordt (rond 15 september). Gedurende het FEC in Rome zal dan daarover gestemd worden en vervolgens zal het via kardinaal Schotte verder geleid worden naar de bisschoppensynode.

Naast het ontwerp voor deze verklaring begint het werken aan de drie THEMA’S die eveneens, en nu al, op bovengenoemde website van internet uiteengezet worden. Het is zeer belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal mensen hieraan deelneemt. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd (korte) teksten op te stellen of te verzamelen die betrekking hebben op een of meer van bovenstaande drie thematische clusters. De teksten kunnen dus van nu af aan op de website (of via de post aan het secretariaat) worden doorgegeven, liefst zo spoedig mogelijk en in één of meer van de officiële talen, maar uiterlijk voor 15 augustus.

Werktalen

Engels, duits en frans worden als werktalen gebruikt. Indien er voldoende spaanssprekenden deel zullen nemen, kan deze taal toegevoegd worden. Bijdrage in het italiaans en portugees kunnen eveneens worden ingediend maar, indien mogelijk, voorzien van een vertaling in een van de werktalen.
De kosten voor vertalingen zullen een grote financiële druk op de uitgaven van het Forum vormen, zodat wij ons tot drie, hoogstens vier talen moeten beperken.

Financiering

Een subsidieaanvraag is bij de Europese Commissie ingediend. Half juli verwachten wij een concreet antwoord. In geval van subsidie is een afrekening noodzakelijk zodat onze eigen bijdragen moeten worden bijgehouden. Rekeningen van alle uitgaven die voor het FEC gemaakt worden (reizen, port, telefoon, enz.), dienen zorgvuldig bewaard te worden. 
Indien de subsidie niet toegewezen wordt, moeten wij de kosten verdelen onder de deelnemers naar de economische mogelijkheden van de afzonderlijke groepen.
De deelname aan het Forum (7/9 okt99) komt uit op ongeveer Euro 150,-- p.p. (vol pension en vergaderkosten). Voor degenen die ook de Assemblee van IMWAC (zondag 10 oktober) meemaken willen, gaat de deelname ongeveer Euro 200,-- p.p. bedragen.

Vergaderplaats en logies

Het Forum van Europese Christenen, Vrouwen en Mannen, zal plaatsvinden in het Evangelisch Centrum van de Baptisten, Villaggio della Gioventù, in Santa Severa, 50 km buiten Rome, aan het strand. Wij hebben daar de mogelijkheid om 100 personen (in kamers van twee, vier of zes bedden) onder te brengen. Wie een eenpersoonskamer wenst, kan in het vlakbij gelegen hotel (met vergelijkbare tarieven) geboekt worden. 
 

Met vriendelijke groeten
voor de voorbereidingsgroep van het FEC
Forum voor Europese Christenen, Vrouwen en Mannen (IMWAC – EN)

Luigi de Paoli                    Elfriede Harth                    Isaac Wüst
luigi.depaoli@eurodatabank.com    imwac@aol.com                     isaac.wust@wxs.nl 
Fax: +39-06-56470668              Fax: +33-1-39490244               Fax: +31-20-645 9868

POSTADRES SECRETARIAAT:
Isaac Wüst
Erasmuslaan 92
NL-1185 BJ  AMSTELVEEN
NIEDERLANDE
 
 

Inschrijvingen

(Inschrijving naar volgorde – aan het secretariaat toe te zenden)

Ik schrijf in met in totaal ........ personen voor het FEC in Rome:

Naam: ............................................... Adres: ...........................................................………………

Telefoon: .........................Fax: ......…………................ E-mail: ........................................………….
 

Aankomst: …......................Vertrek: …..…….....................Kamerwens: ..........................................

Aanbetaling: 
Eurocheque (NIET GEKRUIST, ten name van: <Kerk Hardop iz. IMWAC) in guldens uitgeschreven, ter hoogte van NLG .................... (25 % van de totale kosten, de rest wordt in Rome betaald) gaat hier bij.
 

Plaats en datum: ............................................ Handtekening: ......................................................

Het is ook mogelijk per bankoverschrijving te betalen: Rabobank rek.nr.: 3518.31.797.
In geval van een buitenlandse overschrijving is een gezamenlijke overmaking per land aan te bevelen ten einde de bankkosten die voor rekening van de deelnemers komen, te verminderen. De inschrijving zal dan ook gezamenlijk zijn.

 


Return to FORUM home page
 
Webpage Editor: Ingrid H. Shafer, Ph.D.
  e-mail address: facshaferi@mercur.usao.edu or ihs@ionet.net
Posted 7 July 1999
Last revised 7 July 1999
Copyright © 1998 Ingrid H. Shafer